Konsultacje społeczne

Powrót

Konsultacje społeczene dotyczące Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 - 2029

Dodano:piątek, 24 stycznia 2020

Cel konsultacji

Konsultacje mają charakter opiniodawczy

Jednostka odpowiedzialna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frysztaku

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Gminy Frysztak

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać w terminie od 24 stycznia 2020 roku do 7 lutego 2020 r. swoje propozycje i uwagi dotyczące projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2029 w formie elektronicznej na adres poczta@gops.frysztak.pl, przez portal konsultacji społecznych https://frysztak.konsultacje-spoleczne.pl lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.

Opis konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Frysztak na lata 2020-2029", która jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na obszarze gminy Frysztak.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

 Celami strategicznymi dokumentu są:

1.       Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu: bezrobociem, ubóstwem, bezdomnością i uzależnieniami

2.       Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

3.       Wspieranie działań służących poprawie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych oraz utrzymanie ich w środowisku zamieszkania

4.       Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacja służb społecznych

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentem i przesłania swoich uwag do projektu Strategii poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę


Formularz zgłaszania uwag

Propozycja i uwagi dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

Jeśli zakończyłeś wypełnianie ankiety, kliknij przycisk „Wyślij“

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do gminy

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.