Konsultacje społeczne

Powrót

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok."

Dodano:czwartek, 14 listopada 2019

Cel konsultacji

Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

Jednostka odpowiedzialna

Skarbnik Gminy

Kto może wziąć udział?

Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać do dnia 27 listopada 2019 r. swoje propozycje i uwagi dotyczące projektu programu drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak lub w formie elektronicznej na adres skarbnik@frysztak.pl oraz przez portal konsultacji społecznych https://frysztak.konsultacje-spoleczne.pl.

Opis konsultacji

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY FRYSZTAK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK

I . Wstęp

Program określa obszary i formy współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych.
Program realizowany będzie na terenie Gminy Frysztak.

 

II. Postanowienia ogólne.

Ilekroć w programie jest mowa o:

    1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ((tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688)),

    2) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

    3) gminie – rozumie się przez to Gminę Frysztak,

    4) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126 i art. 127 ust.1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.),

    5) konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust. 2 i art.13 ustawy

 

III. Cel programu

1. Celem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Frysztak.

2. Cel ten jest realizowany w szczególności poprzez:

    1) określenie priorytetowych zadań publicznych,

    2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,

    3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych,

    4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu,

    5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy,

    6) zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych umożliwiających pełne i terminowe wykonanie zadań.

 

IV. Zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych obejmuje zadania publiczne w sferze:

    1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

        a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

        b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

    2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

    3) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;,

    4) oświaty i wychowania,

    5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

    6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu,

    7) porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej,

    8) promocji gminy,

    9) zaopatrzenia w wodę pitną,

    10) współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

 

V. Formy współpracy

1. Zlecenie  realizacji zadań publicznych może mieć formy:

    1) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

    2) wspieranie tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

    3) wprowadzania zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych dotyczących przedmiotów opodatkowania służących do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań gminy, w zakresie nie objętym zwolnieniem ustawowym.

2. Tryb przyznawania środków  finansowych:
    1) dotacje z budżetu gminy mogą być przyznawane organizacjom wymienionym w art. 3 ustawy, a ich udzielenie odbywa się po przeprowadzeniu konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania,

    2) konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,

    3) zakres oferty konkursowej określa art. 14 ustawy,

    4) organizacja wykonująca zadanie publiczne określone w umowie sporządza sprawozdanie z jego realizacji w terminie określonym w umowie,

    5) w trakcie realizacji zadania oraz po jego realizacji mogą być dokonywane kontrole w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności,

    6) zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w innym trybie niż określony w pkt. 1 może nastąpić w szczególności na zasadach określonych:

       a) w uchwale Nr XV/124/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 stycznia 2012 roku  w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków,

       b) w uchwale Nr V/29/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie Frysztak,

       c) w uchwale Nr XLI/337/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Frysztak realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Frysztak,

       d) w uchwale Nr II/14/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Frysztak,

       e) w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

3. Pozafinansowe formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi:

    1) udostępnianie nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań gminy,

    2) udostępnianie lokali na spotkania,

    3) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy,

    4) udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw,

    5) udzielania pomocy w realizowaniu umów przez organizacje pozarządowe.

 

VI. Zasady współpracy

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2. Organizacje realizujące zadania publiczne na podstawie zawartych umów zobowiązane są do promowania Gminy poprzez umieszczenie na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu Gminy informacji o zaangażowaniu Gminy w ich realizację.

 

VII. Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu.

 

Koordynatorem ds. współpracy z organizacjami jest  Skarbnik Gminy, natomiast za realizację poszczególnych zadań objętych programem współpracy odpowiadają referaty Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy, które w swych zakresach działania mają dany rodzaj zadań publicznych. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonana przez komisję powołaną przez Wójta Gminy.

 

VIII. Środki finansowe na realizację programu

1. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2020 r. - w tabeli nr 2 oraz w załączniku nr 1 do projektu uchwały planuje się środki finansowe w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 463.000,00 zł przeznaczone na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym na dofinansowanie zadań z zakresu:

    1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu - rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwota 135.000,00 zł,

    2) porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej - rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 25.000,00 zł,

    3) świadczenia usług opiekuńczych - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 195.000,00 zł,

    4) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – kwota 100.000,00 zł,

    5) dostarczania i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej – rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 8.000,00 zł,

2. W przypadku, gdy w trakcie roku budżetowego organizacje pozarządowe lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych złożą z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych mogą być zwiększone w budżecie Gminy środki przeznaczone na realizację programu współpracy.

Bądź aktywny! Włącz się w konsultacje społeczne i wypełnij ankietę


Zgłoś swoje propozycje i uwagi dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"

Zgłoś swoje propozycje i uwagi dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok"

Jeśli zakończyłeś wypełnianie ankiety, kliknij przycisk „Wyślij“

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach usytuowanych na terenie miasta Krosna w godzinach nocnych


Pobierz raport

Masz prawo do gminy

Zaangażuj się w jego tworzenie!
Dołącz do nas, konsultuj on-line.